Projekt i hosting strony

IRIS Interactive, „Twórca cyfrowych rozwiązań”
Cité numérique du Pensio
4 rue du PNDF
43000 Le Puy en Velay
(siedziba firmy)
Tel.: 04 71 04 93 01

www.iris-interactive.fr

Wydawca &i właściciel strony internetowej

Proludic – SAS (Nr identyfikacji statystycznej SIRET 347 839 193 000 21)
ZAC de l’étang Vignon 181 rue des Entrepreneurs
37210 Vouvray – FRANCJA

Webmaster: webmaster@proludic.fr

Ogólne warunki korzystania z witryny i oferowanych usług

Korzystanie z witryny www.proludic.pl oznacza pełną akceptację opisanych poniżej ogólnych warunków użytkowania. Niniejsze warunki użytkowania mogą zostać zmienione lub uzupełnione w dowolnym momencie, dlatego też użytkownicy strony www.proludic.pl są proszeni o regularne zapoznawanie się z nimi.

W normalnych warunkach ta strona powinna być dostępna dla użytkowników w dowolnym momencie. Jednakże www.proludic.pl może podjąć decyzję o zawieszeniu działania strony w celach związanych z konserwacją techniczną i w takich przypadkach firma będzie starać się wcześniej poinformować użytkowników o datach i godzinach prowadzenia prac.

Strona www.proludic.pl jest regularnie aktualizowana przez Webmastera. Analogicznie, informacje prawne mogą zostać w dowolnym momencie zmienione: są one jednak wiążące dla użytkownika, który jest proszony o jak najczęstsze zapoznawanie się z nimi.

Zakres treści

Pomimo najwyższej staranności przy zbieraniu informacji i tworzeniu strony i aplikacja z użyciem najnowszych technik, na stronie mogą się znajdować lub pojawić błędy, pominięcia, nieścisłości, braki lub uzupełnienia, na które nasza firma nie ma wpływu. Z tego powodu firma Proludic nie może ponosić odpowiedzialności, w sposób wyraźny lub dorozumiany, za całą zawartość strony i aplikacja. Użytkownik strony i aplikacja i zawartych na niej informacji przyjmuje do wiadomości, że korzysta z nich wyłącznie na własne ryzyko, a firma Proludic nie ponosi w związku z tym odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody jakiegokolwiek rodzaju wynikające w całości lub w części z wykorzystania informacji zamieszczonych na stronie i aplikacja.
Analogicznie, IRIS Interactive nie ponosi odpowiedzialności za charakter i zawartość stron internetowych, do których prowadzą odnośniki zamieszczone na poniższych stronach, a w szczególności tych, do których dostęp jest możliwy poprzez linki hipertekstowe znajdujące się na stronach niniejszej witryny. Zgodnie z francuską ustawą nr 78-17 z 6 stycznia 1978 roku, masz prawo do dostępu i korygowania danych, które Cię dotyczą.
Wszystkie informacje zamieszczone na stronie www.proludic.pl mają jedynie charakter orientacyjny i mogą ulec zmianie. Ponadto informacje zamieszczone na stronie www.proludic.pl nie są wyczerpujące. Są one zamieszczone z zastrzeżeniem zmian, które zostały dokonane od momentu ich umieszczenia w Internecie.

Prawo autorskie – Copyright © – Linki

Powielanie na nośniku papierowym

Z wyjątkiem ikonografii, powielanie stron tej witryny na nośniku papierowym jest dozwolone, z zastrzeżeniem przestrzegania następujących warunków:

  • rozpowszechnianie bezpłatne;
  • poszanowanie integralności powielanych dokumentów (zakaz dokonywania jakichkolwiek zmian lub modyfikacji);
  • wyraźne powołanie się na stronę Proludic jako źródło treści i zaznaczenie, że prawa do ich powielania są zastrzeżone i ściśle ograniczone.

Powielanie na nośniku elektronicznym

Powielanie całości lub części niniejszej witryny na nośniku elektronicznym jest dozwolone pod warunkiem jasnego i czytelnego określenia źródła treści (Proludic) oraz zamieszczenia wzmianki „Wszelkie prawa zastrzeżone”.
Użyte informacje mogą być wykorzystane wyłącznie do celów osobistych, do celów związanych z działalnością stowarzyszeń lub do celów zawodowych – niedozwolone jest ich wykorzystywanie do celów komercyjnych lub reklamowych.

Pliki cookie

Przeglądanie strony Proludic może spowodować zainstalowanie plików cookie na komputerze użytkownika. Plik cookie to mały plik, który uniemożliwia identyfikację użytkownika, lecz zapisuje informacje dotyczące przeglądania danej strony z użyciem komputera. Uzyskane w ten sposób dane mają na celu ułatwienie późniejszej nawigacji na stronie, a także umożliwienie dokonania różnych pomiarów dotyczących częstości odwiedzin.
Odmowa zainstalowania pliku cookie może uniemożliwić dostęp do niektórych usług. Użytkownik może jednak skonfigurować swój komputer w następujący sposób, aby odmówić zainstalowania plików cookie:

W przeglądarce Chrome: zakładka ustawienia / pokaż ustawienia zaawansowane

  • Aby włączyć obsługę plików cookie, wybierz opcję Zezwalaj na lokalne przechowywanie danych (zalecane).
  • Aby wyłączyć pliki cookie, wybierz opcję Zabroń wszystkim witrynom przechowywania danych.
  • Kliknij przycisk OK, aby zapisać ustawienia.

W przeglądarce Internet Explorer: zakładka Narzędzia / Opcje internetowe.

  • Kliknij Prywatność i wybierz Zablokuj wszystkie pliki cookie.
  • Potwierdź przyciskiem OK.

Prawo właściwe i jurysdykcja sądów

Wszelkie spory związane z korzystaniem ze strony internetowej i aplikacja Proludic podlegają przepisom prawa francuskiego.
W przypadku jakiegokolwiek sporu, wyłączną jurysdykcję mają sądy francuskie.

Ochrona danych osobowych

Zgłoszenie do francuskiej Krajowej Komisji ds. Informatyki i Swobód Obywatelskich (CNIL)

Zgodnie z francuską ustawą nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 roku (zmienioną ustawą 2004-801 z dnia 6 sierpnia 2004 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych) dotyczącą informatyki, plików i swobód obywatelskich, strona i aplikacja została zgłoszona do francuskiej Krajowej Komisji ds. Informatyki i Swobód Obywatelskich.

Prawo dostępu

Zgodnie z powyższą ustawą, użytkownicy Internetu mają prawo do dostępu, sprostowania, zmiany i usunięcia dotyczących ich danych osobowych. Z prawa tego można skorzystać drogą pocztową lub za pośrednictwem poczty e-mail: Kontakt
Zebrane dane osobowe w żadnym wypadku nie są powierzane osobom trzecim, z wyjątkiem ewentualnego prawidłowego wykonania usługi zamówionej przez użytkownika Internetu.

Prywatność

Twoje dane osobowe są poufne i nie będą w żadnym wypadku przekazywane osobom trzecim, z wyjątkiem prawidłowego wykonania usługi.