Wstęp

Firma Proludic przetwarza dane osobowe użytkownika (zwane dalej „Danymi osobowymi”) w kontekście korzystania z niniejszej strony internetowej (zwanej dalej „Stroną”).

Działając jako administrator danych, szanujemy prywatność i chronimy dane osobowe użytkowników naszej Strony.

Niniejsza polityka ma na celu poinformowanie użytkowników o sposobach gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach w zakresie ochrony danych osobowych z uwzględnieniem przepisów obowiązujących w tym zakresie, w szczególności francuskiej ustawy 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 roku dotyczącej informatyki, plików i swobód obywatelskich, zwanej „Ustawą o ochronie danych osobowych” w jej najnowszej wersji oraz z obowiązującym od 25 maja 2018 roku rozporządzeniem RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


Zakres obowiązywania niniejszej polityki ochrony danych osobowych

Niniejsza Polityka określa zasady i wytyczne dotyczące ochrony danych osobowych użytkownika, które obejmują dane osobowe gromadzone na Stronie lub za jej pośrednictwem.

Proludic gromadzi dane osobowe online, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej, a także offline – niniejsze zasady mają zastosowanie niezależnie od metody gromadzenia lub przetwarzania danych.

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osoba jest „możliwa do zidentyfikowania”, jeżeli można ją zidentyfikować, bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez odniesienie do numeru identyfikacyjnego lub do jednego lub kilku elementów charakterystycznych dla tej osoby.

„Dane nieosobowe” to informacje, które nie pozwalają na identyfikację osoby fizycznej.


Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest: dpo@proludic.com; niektóre usługi techniczne, takie jak hosting, reduplikacja, jakość danych i wiedza o kliencie są powierzane naszym usługodawcom technicznym. Zgodnie z artykułem 28 rozporządzenia RODO, taki usługodawca jest związany klauzulą zachowania ścisłej poufności, która zabrania jakiegokolwiek wykorzystywania powierzonych mu danych, które nie jest przewidziane w umowie o świadczenie usług, oraz która zobowiązuje go do wdrożenia środków technicznych i organizacyjnych zapewniających spełnienie wymogów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.


Bezpieczeństwo i poufność danych osobowych

Uważamy Państwa dane osobowe za poufne.

Staramy się podejmować uzasadnione środki techniczne, aby zapobiec utracie lub niewłaściwemu wykorzystaniu wszelkich danych, które przekazali Państwo naszej firmie, a także możliwości ich ujawnienia nieupoważnionym osobom trzecim.

Jednakże, pomimo tych środków, Internet pozostaje systemem otwartym i nie możemy zagwarantować, że nieupoważnione osoby trzecie nie będą w stanie obejść tych środków lub wykorzystać Państwa danych osobowych do celów niezgodnych z prawem. W związku z tym, firma Proludic nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nieuczciwego przejęcia Państwa danych i ich wykorzystania w jakimkolwiek celu.

Strona może zawierać linki do stron internetowych osób trzecich, które mogą być dla Państwa interesujące.
Proludic nie ma kontroli nad treścią stron internetowych osób trzecich ani nad praktykami tych osób trzecich w zakresie ochrony danych osobowych, które mogą one gromadzić. W związku z tym, Proludic zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności związanej z przetwarzaniem przez te osoby trzecie Państwa danych osobowych. Są Państwo odpowiedzialni za zapoznanie się z polityką ochrony danych tych stron trzecich.


Cele gromadzenia danych

Przetwarzamy Państwa dane w całości lub w części w następujących celach:

  • umożliwienie Państwu przeglądania naszych stron i aplikacji oraz dostosowanie ich zawartości do Państwa urządzenia w celu poprawy komfortu przeglądania;
  • przechowywanie informacji wprowadzonych przez Państwa za pośrednictwem formularzy (np. konto użytkownika);
  • umożliwienie Państwu udostępniania naszych treści w portalach społecznościowych;
  • umożliwienie Państwu interaktywnego i spersonalizowanego korzystania ze stron i aplikacji;
  • w celu określenia Państwa potrzeb i zainteresowań oraz dostarczenia Państwu najbardziej odpowiednich produktów i usług;
  • umożliwienie Państwu otwarcia konta i zarządzania nim w celu uzyskania dostępu do wszystkich funkcji i opcji oferowanych przez strony i aplikacje;
  • wysyłanie informacji i/lub komunikatów z zewnątrz;
  • analizy oglądalności i liczby wizyt na Stronie

Odbiorcami Państwa danych osobowych są nasze własne zespoły kierownicze oraz nasi dostawcy usług technicznych.


Zbierane dane

Dane osobowe

Dane osobowe mogą obejmować następujące elementy:

Nazwisko;

Imię;

Adres e-mail;

Numer telefonu;

Firma;

Liczba pracowników;

Adres pocztowy;

Hasło;

Zdjęcie portretowe;

Adres IP;

A także wszelkie inne dane osobowe, które mogą być istotne dla określonych poniżej celów.


Pliki cookie i inne pliki śledzące

Pliki cookie lub inne podobne pliki śledzące to pliki używane przez serwer do interakcji z przeglądarką. Pliki cookie są używane do wysyłania informacji o statusie, gdy użytkownik odwiedza stronę. Przykłady informacji o statusie obejmują identyfikator sesji, język, datę wygaśnięcia, domenę odpowiedzi itp. Pliki cookie umożliwiają zachowanie informacji o statusie przez okres ich ważności, gdy przeglądarka uzyskuje dostęp do poszczególnych stron witryny lub gdy przeglądarka powraca następnie do danej witryny. Tylko nadawca pliku cookie może odczytać lub zmodyfikować zawarte w nim informacje. Istnieją różne rodzaje plików cookie:

  • pliki cookie sesji, które znikają z chwilą opuszczenia strony przez użytkownika;
  • stałe pliki cookie, które pozostają w urządzeniu użytkownika do upływu okresu ich ważności (maksymalnie 12 miesięcy) lub do momentu ich usunięcia przez użytkownika za pomocą funkcji przeglądarki.

W panelu informacyjnym można uzyskać dostęp do informacji o plikach cookie w celu ustawienia parametrów dotyczących umieszczania i odczytywania plików cookie.


Jak można wyłączyć pliki cookie?

Ustawienia przeglądarki

Instalacja niektórych plików cookie wymaga zgody użytkownika. Przy pierwszej wizycie na Stronie, wyświetlany jest baner informacyjny informujący, że kontynuując przeglądanie strony, na Państwa urządzeniu zostaną zainstalowane wyżej wymienione pliki cookie.

Pliki cookie lub pliki śledzące pozwalają w pełni korzystać z funkcji Strony. Jeśli przeglądarka jest skonfigurowana w sposób powodujący odrzucanie wszystkich plików cookie lub plików śledzących, może to uniemożliwić korzystanie z niektórych naszych usług, za co firma Proludic nie ponosi żadnej odpowiedzialności.


Formularze

Rejestracja konta użytkownika

Mogą Państwo utworzyć konto, które zapewnia następnie dostęp do strony Proludic. W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z subskrypcji na swoim koncie, jednak maksymalny okres przechowywania Państwa danych wynosi trzy lata.

Formularz kontaktowy

Dane są przekazywane przez użytkownika strony, który chce przesłać uwagę lub zgłoszenie. Informacje pozyskane za pośrednictwem tego formularza są przesyłane do działu odpowiedzialnego za zarządzanie uwagami na stronie Proludic. Maksymalny okres przechowywania Państwa danych wynosi trzy lata.


Państwa prawa

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo dostępu, sprostowania i usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych oraz prawo uzyskania kopii Państwa danych osobowych przechowywanych przez naszą firmę w ustrukturyzowanym formacie elektronicznym (prawo do przenoszenia).

Mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu z uzasadnionych przyczyn wobec przetwarzania Państwa danych osobowych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystywania Państwa danych, w szczególności w celach marketingowych.

Aby skorzystać z przysługujących praw, należy skontaktować się z nami telefonicznie pod numerem 04 77 02 11 11 lub bezpośrednio przez nasz formularz kontaktowy.

Zobowiązujemy się do udzielenia odpowiedzi na wszelkie takie wnioski w ciągu jednego miesiąca od ich otrzymania. Okres ten może zostać przedłużony o dwa miesiące, w zależności od złożoności i liczby otrzymanych wniosków.

W przypadku sporu dotyczącego wykonywania Państwa praw, mogą Państwo złożyć skargę do francuskiej Krajowej Komisji ds. Informatyki i Swobód Obywatelskich (Commission nationale de l’informatique et des libertés – CNIL).


Przechowywanie danych

Przechowujemy Państwa dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny i proporcjonalny do celu, w jakim zostały zebrane, czyli maksymalnie przez 3 lata od ostatniej wymiany informacji z naszą firmą, dokonanej z Państwa inicjatywy (w szczególności poprzez zalogowanie się na Państwa konto).

Po upływie wyżej wymienionych terminów, Państwa dane zostaną zanonimizowane dla celów statystycznych lub całkowicie usunięte.


Aktualizacja niniejszej polityki ochrony danych

Niniejsza polityka ochrony danych może być modyfikowana lub zmieniana w dowolnym momencie.

Zachęcamy do regularnego zapoznawania się z nią.

Aby uzyskać więcej praktycznych informacji na temat korzystania z Państwa praw, zalecamy zapoznanie się ze stroną internetową  francuskiej Krajowej Komisji ds. Informatyki i Swobód Obywatelskich (Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL)), a w szczególności ze stroną https://www.cnil.fr/fr/comprendre-vos-droits.